blank

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych, zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

 

2. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy organizacja
i kontrola zajęć praktycznych, praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy.

 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiednio skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.

 

II. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych jest umowa między szkołą, a zakładem pracy.

 

2. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje umowy między szkołą, a zakładami pracy.

 

3. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych.

 

4. Uczniowie kierowani na praktykę i zajęcia praktyczne powinni posiadać:

·         umowę o praktykę zawodową ( zajęcia praktyczne),

·         program praktyk ( zajęć praktycznych),

·         regulamin praktyk (zajęć praktycznych),

·         dzienniczek praktyk ( zajęć praktycznych).

 

5. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.

 

6. Uczeń, który nie zalicza praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

 

7. W czasie odbywania praktyki i zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego, pod względem:

  • dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy,
  • zgodności prowadzenia zajęć z programem,
  • prowadzenia dokumentacji ( dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
  • przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

III. PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYK

 

1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk
i dzienniczka zajęć praktycznych na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego
i kompletności ćwiczeń.

 

2. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy oraz proponowanej oceny.

 

IV. OCENIANIE PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘC PRAKTYCZNYCH

 

1. Ocenianiu podlega:

  • stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych (kolokwium sprawdzające nabyte wiadomości i umiejętności przeprowadzane w ostatnim dniu praktyki),
  • dokumentacja praktyk zawodowych ( dzienniczek praktyk),
  • obecności na praktyce.

 

2. Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwa razy w roku szkolnym (śródroczna, końcowa).

 

3. Ocenę z praktyki zawodowej ustala się w ostatnim dniu praktyki zawodowej.

 

4. Kierownik szkolenia praktycznego zatwierdza ocenę uzyskaną z praktyki zawodowej i zajęć praktycznych.

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information