blank

CO NALEŻY WIEDZIEĆ ZATRUDNIAJĄC MŁODOCIANYCH ?

 

1. Formy przygotowania zawodowego młodocianych.
Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie:

  • nauki zawodu, której celem jest przygotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne,
  • przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma przygotować młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego,
  • rzemieślniczego przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w tym celu u pracodawców będących rzemieślnikami w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

 

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego należy zawierać na czas nieokreślony.

O zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwia podmiotowi planowanie środków na dofinansowanie.
W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem- zawiadamia właściwą izbę rzemieślniczą.

Obowiązkiem pracodawcy jest zwolnienie młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.

 

2. Zasady wynagradzania młodocianych.

W okresie nauki zawodu młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku  Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,, Monitor Polski".

Stosunek procentowy wynagradzania wynosi:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4 %,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 

3. Normy czasu pracy pracowników młodocianych.

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, zaś

w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w pełnym wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, niezależnie od tego, czy odbywa się ona godzinach czy poza godzinami pracy.

Pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48-godzinnego

nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę.

 

4. Urlop pracowników młodocianych.

Młodociany z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do urlopu po rocznym okresie zatrudnienia nabywane jest niezależnie od prawa do urlopu po pól roku pracy. Obydwa wymiary urlopu podlegają zsumowaniu i w pierwszym roku nauki zawodu młodociany ma prawo do 38 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych.

Urlop pracownika młodocianego nie powinien być dzielony na części i należy go udzielać

w okresie ferii szkolnych.

 

5. Prace wzbronione młodocianym.

Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustaliła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianych i warunków ich zatrudnienia przy niektórych  z tych prac
( Dz. U. nr 200, poz. 2047 ze zm. ).

 

6. Umowa o prace w celu nauki zawodu.

Czas trwania nauki zawodu wynosi nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Umowy o prace w celu przygotowania zawodowego zawierane są w okresie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. nr 114, poz. 1195 ze zm. ).

Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem, przy czym pracodawca opłaca koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.

 

7. Dofinansowanie przygotowania zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków funduszu pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz. U. nr 77, poz. 518 ) wyplata refundacji zależy od dwóch warunków:

  • pracodawca musi zawrzeć z młodocianym umowę na czas nieokreślony,
  • we wniosku musi deklarować, że nie da mu wypowiedzenia przez dodatkowe pół roku po zakończeniu przygotowania zawodowego.

Wnioski o refundacje przedsiębiorcy mogą składać do 15 listopada każdego roku.
Decyzję o przyznaniu refundacji będą podejmowały Ochotnicze Hufce Pracy.

 

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawcy mogą  ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba przez niego zatrudniona posiada wymagane do prowadzenia tego przygotowania kwalifikacje,
  • młodociany ukończył naukę zawodu i zdał egzamin.

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
chrzest 966
 bip logo
odkrywcy talentow
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information